Waterbeheer

Naar een duurzaam waterbeheer
De manier waarop we in Nederland met water omgaan is niet toereikend voor de toekomst. Zeker als de gevolgen van klimaatsverandering, zeespiegelstijging en verdergaande bodemdaling moeten worden opgevangen.

Er is nog te veel sprake van technisch beheer, terwijl het hoog tijd is voor een ander waterbeleid.
GroenLinks vindt dat de gemeente moet streven naar een gezond watersysteem gebaseerd op integraal waterbeheer. Daarom moet de gemeente een waterplan maken, samen met het waterschap en dit afstemmen met de buurgemeenten.
Uitgangspunten voor dat plan zijn:

  • Overeenkomstig het advies van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW), het vasthouden van water: ‘genoeg’ maar niet te veel of te weinig water van goede kwaliteit (droge voeten houden, maar verdroging tegengaan!).
  • Water wordt meer dan voorheen onderkend als een ordenend principe bij de ruimtelijke plannen en het wijkbeheer.
  • Water wordt benut voor versterking van de natte natuurwaarden.
  • Met omliggende gemeenten, het waterschap, de provincie, Rijkswaterstaat en het drinkwaterbedrijf wordt samengewerkt om een duurzaam en integraal waterbeheer te realiseren

    GroenLinks wil een voorlichtingscampagne opzetten zuinig omgaan met water en omgaan met water in de wijk