Wijkvoorzieningen

De wijk of buurt is dé plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenleven. Voor de leefbaarheid en de veiligheid in een wijk is niet alleen de fysieke structuur belangrijk, maar ook de verbanden tussen de bewoners.

Voor het welbevinden van mensen is het belangrijk dat ze elkaar kunnen ontmoeten, elkaar kennen, invloed op hun omgeving kunnen uitoefenen en verantwoordelijkheid kunnen nemen. GroenLinks wil investeren in algemene voorzieningen, ontmoetingsplekken en ontplooiingsmogelijkheden. Mensen die kwetsbaar zijn krijgen extra aandacht, door ze te betrekken en aan te spreken op hun mogelijkheden, en ze te ondersteunen als ze het zelf niet redden.  Sociaal cultureel werk gaat meer decentraal werken en is aanwezig in wijk of dorp. Ontmoetingsplekken worden niet alleen voor de allerjongsten en oudsten gecreëerd maar ook voor de jeugd van12 t/m 20 jaar. Buurtgericht werken versterkt de cohesie in een buurt en biedt inwoners een kans om hun netwerk uit te breiden. Dit netwerk is essentieel voor zelfredzaamheid
 

GroenLinks wil dat speelplekken voor de jongste jeugd worden heringericht tot belevings-speelplekken waar de mogelijkheid is om de natuur te ervaren.

GroenLinks wil in dorpen en wijken ontmoetingsplekken voor senioren. Bijvoorbeeld in de vorm van een koffiekamer.