De groene ruimte

Behoud en versterk de groene ruimte
Overal wordt geknabbeld aan de open groene ruimte: voor wegen, woningen en bedrijventerreinen. Veel oud agrarisch cultuurlandschap verdwijnt door grootschalige landbouw. Ons landschap wordt eenvormiger, versnippert en verrommelt. Tegelijk hebben we open groengebieden nodig om te spelen, te luieren, te sporten – voor onze dagelijkse ontspanning. Een verdere aantasting van het groen is niet aan de orde. En even belangrijk: grote aaneengesloten natuurgebieden zijn van vitaal belang voor behoud van een grote verscheidenheid aan planten en dieren.

Het handhaven van bestaande houtsingelstructuren is kenmerkend voor dit gebied en we vinden handhaving maar zeker ook versterking nodig. Agrariërs worden gestimuleerd actief aan landschapsonderhoud te gaan doen. Ecologisch bermbeheer is niet een optie, het is noodzaak! Nieuwe inwoners van deze gemeente kiezen bewust voor een gemeente met een groen karakter.

Het buitengebied van de gemeente is het "stadspark" voor onze inwoners en toeristen. Deze kwaliteit willen we in en om Leek behouden én versterken. De gemeente kan daar een belangrijke rol bij spelen. Allereerst door de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom efficiënter te gebruiken. Door op bouwlocaties slimmer en compacter te bouwen (inbreiplannen) realiseren we meer woningen zonder dat dit meteen ten koste hoeft te gaan van groen.

Ook de ruimte op bedrijventerreinen kan veel beter worden benut. In alle gevallen geldt: hoogbouw moet ook een hoge beeldkwaliteit hebben. Als we ook in het Westerkwartier afspraken maken over waar en wat er gebouwd wordt, dan kan veel meer open gebied open blijven.

 

GroenLinks wil de herinvoering van de kapvergunning in een model wat aansluit bij buurgemeenten. Daarnaast wil GroenLinks het groen rondom Leek toegankelijk maken als dorps- en wijk ommetjes, en wil zij de instelling van een stimuleringssubsidie voor onderhoud van landschapselementen. GroenLinks wil dat de gemeente al haar bermen en openbaar groen ecologisch gaat beheren.

Een schone gemeente
Een groene gemeente is ook een schone gemeente. We ergeren ons allemaal aan de hondenpoep, het zwerfvuil op straat en in het groen, rondslingerend huisvuil en graffiti. Het straatmeubilair verloedert door achterstallig onderhoud. Als het aan GroenLinks ligt gaat de gemeente de openbare ruimte beter onderhouden. GroenLinks wil wijkconciërges instellen voor onderhoud wijk en dorp.