Dierenwelzijn

Er is op het gebied van dierenwelzijn nog een wereld te winnen. Dit zowel bij de levensomstandigheden van dieren in de veehouderij als tijdens het transport van dieren. Aanscherping van diverse regels is nodig, dit is vooral landelijk beleid. Alertheid is echter geboden, daar waar je als gemeente mogelijkheden hebt mag er een extra inspanning verwacht worden. In regelgeving maar vooral in handhaving!

Dieren maken deel uit van onze dagelijkse leefomgeving. De eigenaren zijn en blijven verantwoordelijk voor de overlast. Het gemeentelijk "opruim- en aanlijnbeleid" dient daarom gehandhaafd te blijven. Indien nodig worden meer hondenuitlaat plekken gerealiseerd.

In het buitengebied en op enkele plaatsen binnen de bebouwde kom bevinden zich ook landbouwhuisdieren, zoals varkens en koeien. Deze koe moet weer in de wei. Het varken dient voldoende leefruimte in de stal te hebben en de stal mag geen aantasting van het leefgenot door stankoverlast voor de omgeving veroorzaken.

GroenLinks verzet zich tegen megastallen en forse uitbreidingen van intensieve veehouderij!

De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij de samenleving. Zij dragen bij aan een kleurrijke en levendige gemeente. Ze verdienen onze aandacht en zorg. Dit geldt voor zowel huisdieren, als voor vrij en in het wild levende dieren. Het Hertenkamp op Nienoord wordt een modelkamp voor goed omgaan met dieren.

GroenLinks wil de jacht toestaan alleen wanneer er geen andere mogelijkheden zijn om goed wildbeheer te regelen.
De plezierjacht wordt verboden.