Sociaal en Solidair

Sociaal en Solidair

De mens centraal, iedereen moet mee kunnen doen, jong en oud!
GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en middelen eerlijk verdeeld worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven. We streven ernaar dat zoveel mogelijk mensen aan de slag komen. Werk geeft niet alleen inkomen, het draagt bij aan emancipatie, het geeft iemand ook zelfvertrouwen en een positie in de samenleving. We gaan daarbij uit van ieders eigen verantwoordelijkheid, maar hebben ook oog voor het verschil in mogelijkheden. GroenLinks wil mensen sterker maken. Onze visie op jeugd en onderwijs en onze sociale politiek zijn daarop gericht. 

Alle kinderen verdienen een goede start met hoogwaardige kinderopvang en goed onderwijs dat achterstanden wegwerkt en talenten ontwikkelt. Het is funest voor hun kansen als kinderen opgroeien in armoede. Armoede willen we bestrijden met een ruimhartig minimabeleid, maar vooral door sociaaleconomische participatie te bevorderen: mensen ondersteunen bij het vinden van werk of een andere maatschappelijke activiteit. Op de woningmarkt moet meer betaalbare woonruimte beschikbaar komen: er is meer keuze nodig voor jongeren en jonge gezinnen met een laag inkomen. Dat geldt ook voor ouderen die zorg nodig hebben, maar zelfstandig willen blijven wonen.
Een volwaardig inkomen, goed onderwijs, passende huisvesting en een veilige woon- en leefomgeving zijn belangrijk. Ook sport en kunst en cultuur horen wat GroenLinks betreft in dat rijtje thuis. Ze verrijken het leven. Daarom willen we dat zoveel mogelijk mensen hiermee in aanraking komen.
GroenLinks kijkt verder dan de gemeentegrens. We willen ook op lokaal niveau bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld.

In 2015 worden taken op het gebied van Jeugdzorg, WMO, AWBZ en werkgelegenheid overgedragen aan de gemeente, de zogenaamde decentralisaties.
Uitgangspunten bij deze veranderingen in de WMO: Zelfredzaam waar het kan;  hulp waar het moet; Wijkgericht werken in kleinschalige teams voor zorg en huishouding.
Bij Jeugdzorg leggen wij de nadruk op preventie , de invoering van een opvoedspreekuur en ruime sportmogelijkheden.

Mensen die zorg nodig hebben, moeten daar zoveel als mogelijk keuzevrijheid in hebben. De mogelijkheid voor een PGB moet open blijven. De gemeente kan wel een actieve rol spelen in de financiële afwikkeling, om misbruik te voorkomen.

Het belang van een goed functionerend WMO platform en het Gehandicaptenplatform is essentieel en draagt direct bij aan burgerparticipatie. Het samengaan van beide platforms naar een robuuste organisatie ligt voor de hand.

Participatiewet
De Participatiewet is  bedoeld voor wie niet zelfstandig aan het werk kan komen of niet productief genoeg is om een normaal salaris te verdienen. De wet vervangt grotendeels de wetten en regels voor de bijstand, voor jonge gehandicapten en mensen met een indicatie voor de sociale werkplaats.  De invoering gaat gepaard met een forse bezuiniging.

De gemeente wordt verantwoordelijk voor deze grote groep mensen. In de uitvoering van de Participatiewet zien wij vooral het stimuleren van zelfredzaamheid als een belangrijk punt en ondersteunen waar het nodig is. Wij kiezen daarbij voor een wijkgerichte aanpak waarbij er ruime aandacht is voor keuzevrijheid en het behoud van het PGB.        

Een belangrijk thema, omdat GroenLinks van mening is dat iedereen die geen inkomen kan ontlenen aan betaalde arbeid recht heeft op een minimum inkomen, waarbij actieve deelname aan de maatschappij voorop staat. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat burgers weer in staat gesteld moeten worden hun eigen inkomsten te genereren in de maatschappij.                 

  • De regels rondom bijstand worden ruimhartig uitgevoerd. Inkomen is belangrijk voor mensen om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij. De gemeente wijst haar inwoners actief op geldende regels en (subsidie)voorzieningen.
  • Binnen de 1,2,3 methode worden werkzoekenden actief begeleid naar een baan, het hebben van een baan bevorderd de zelfstandigheid van onze inwoners. Zorgvuldigheid en compassie staan hierbij voorop Bij de werkervaringsplaatsen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met opleiding, werkervaring en persoonlijke omstandigheden van de cliënten.
  • Sociaal beleid van de gemeente wordt voortdurend geëvalueerd onder meer door actief overleg met gebruikers van diverse regelingen
  • De gemeente voert een actief beleid met betrekking tot schuldhulpverlening
  • De voedselbank wordt daar waar mogelijk (financieel) ondersteund, bij voorkeur in regionaal verband. De gemeente respecteert de privacy van gebruikers van de voedselbank. Het doel blijft het overbodig maken van de voedselbank!
  • GroenLinks is voorstander van het invoeren van een gemeentelijke minimapas.

Het is tijd... om mee te doen!